Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 2. Dag: kalenderdag;
 3. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 5. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 6. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 7. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

PetPal v.o.f.

Dr. Schaepmanweg 19

3732CG De Bilt

Telefoonnummer: 0612345678

Bereikbaarheid: dagelijks tussen 8.00u en 20.00u

E-mailadres: info@petpal.nl

KvK-nummer: 58810374

BTW-nummer: NL8531.92.352.B01

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden (langs elektronische weg) aan de consument beschikbaar gesteld.
 3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn kan de ondernemer zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor haar het meest gunstig is.

 

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 

 • de prijs inclusief belastingen
 • de eventuele kosten van aflevering
 • de wijze van betaling en aflevering

 

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. De ondernemer kan zich, binnen wettelijke kaders, op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 4. Er geldt geen minimale duur voor de overeenkomst. De overeenkomst wordt automatisch maandelijks verlengd.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

 1. Gezien de persoonlijke aard van de geleverde producten kan de consument na levering van de producten of het product geen beroep doen op een herroepingsrecht.

 

Artikel 7 - De prijs

 1. PetPal is gerechtigd de prijzen van haar producten te wijzigen als gevolg van:

 

 • veranderingen in btw-tarieven
 • schommelingen op de financiële markt
 • veranderingen waar de ondernemer geen invloed op heeft
 • veranderingen in de kostprijs voor de ondernemer (inkoop-, kantoor-, overhead- en verzendkosten)

 

 1. De ondernemer zal de consument ten allen tijde en zo vroegtijdig als mogelijk op de hoogte stellen van een prijswijziging. De consument heeft de bevoegdheid om de overeenkomst op te zeggen indien een prijsverhoging zich voordoet.

 

Artikel 8 - Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. PetPal is niet aansprakelijk voor bijwerkingen of de gevolgen van onjuiste toediening van de geleverde producten. Voor vragen omtrent de producten verwijst PetPal naar de bijsluiter. Neem voor aanvullende informatie contact op met de fabrikant.

 

Artikel 9 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.
 4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de consument, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 10 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

 1. De consument kan de overeenkomst voor onbepaalde tijd ten allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één maand. Overeenkomsten opgezegd vóór het einde van de maand worden in de daarop volgende maand ontbonden.
 2. De consument is niet beperkt tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode.
 3. Opzegging kan per email, telefoon of schriftelijk geschieden.

 

Artikel 11 - Betaling

 1. Betaling van het abonnement geschiedt maandelijks middels automatische incasso.
 2. Indien de betaling wordt gestorneerd of om enige andere reden de automatische incasso niet plaats vindt, dient de betaling van het factuurbedrag binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 3. Indien de consument in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, dan is de consument van rechtswege in verzuim.
 4. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 5. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de gebruiker zijn de vorderingen op de consument onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 12 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 13 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 14 - Marketing

 1. PetPal heeft het recht haar klanten op regelmatige basis te benaderen voor marketingdoeleinden.